4 EKİM 2018
SALON 1 SALON 2
13:00-17:00 DESTEK ve PALYATİF TEDAVİLER KURSU 13:00-17:30 TORASİK ONKOLOJİK RADYOLOJİ KURSU
13:00-13:20 Palyatif bakıma genel bakış 13.00-13.30 Solid nodüllerin değerlendirilmesinde yeni değişiklikler ve yaklaşım (Fleishner ve ülkemiz gerçekleri)
13:20-13:35 Semptomlara yönelik yaklaşımlar ( öksürük , dispne ) 13.30-14.00 Subsolid nodüller: Takip mi ? Operasyon mu ?
13:35-13:50 Semptomlara yönelik yaklaşımlar ( hemoptizi)
13:50-14:10 Akciğer kanserlerinde ağrı yönetimi 14.00-14.30 Akciğer kanserinde invazyon bulguları
14:10-14:30 Anoreksi-kaşeksi ve nutrisyonel destek
14:30-14:50 Plevral effüzyona yaklaşım 14.30-15.00 Postoperatif takipte radyolojik değerlendirme
14:50-15:10 Yoğun Bakım desteği, hangi hastaya, ne zaman ?
15:00-15:30 KAHVE MOLASI
15:30-15:50 Psikoonkolojik destek 15.30-16.00 İmmünoterapi sonrası radyolojik takip
15:50-16:10 Palyatif radyoterapi 16.00-16.30 Konvansiyonel radyoterapi ve SBRT sonrası radyolojik takip
16:10-16:30 Palyatif cerrahi girişimler 16.30-17.00 Akciğer kanserlerinde BT dışı görüntüleme yöntemleri ve radiomics

 

5 EKİM 2018
 SALON 1  SALON 2
08:30-09:00 AÇILIŞ
09:00-09:30 1. OTURUM
Konferans: Towards 9th edition of TNM staging system: the mechanisms of revision of TNM staging system in UICC and AJCC
Hisao Asamura
09:30-10:40 2.OTURUM: YENİ EVRELEME ve YANSIMALARI
09:30-09:50 Yeni evreleme sistemi kliniğe neler getirdi?
09:50-10:05 PET/BT, evreleme ve prognostik göstergeler
10:05-10:20 Endoskopik evreleme (bronkoskopi ve EBUS): T ve N’deki yeri
10:20-10:40 Akciğer kanserinde son bir yılda neler değişti? Evrelemede patoloğun rolü?
10:40-11:00 KAHVE MOLASI
11:00-11:45 UYDU SEMPOZYUMU
11:45-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:15 3. OTURUM:EPİDEMİYOLOJİ, TARAMA ve TÜTÜN KONTROLÜ 13:00 – 13:30 4. OTURUM: KONFERANS
13:00-13:35 Screening and international applications in lung cancer .
James Jett
Advancing the surgical management of early stage lung cancer
Bill Putnam
13:35-13:55 Türkiye’de akciğer kanseri epidemiyolojisi ve bölgesel faktörler 13:30-15:00 ERKEN EVRE KHDAK
13:55-14:15 Tütün kontrolü ve e-sigara 13:30-14:00  Rekürrens paternleri
14:15-15:00    UYDU SEMPOZYUMU 14:00-14:30 Hangi hastaya neoadjuvan – adjuvan tedavi
14:30-15:00 SBRT
  Seçilmiş sözel bildiriler
15:00-15:30 KAHVE MOLASI
15:30-16:45 5. OTURUM: KHDAK’DE TARTIŞMALI KONULAR ve YENİLİKLER
15:30-15:50 Adenokarsinom, WHO sınıflaması ve klinik uygulamaya etkiler?
15:50-16:10 Mediastinal evreleme ve cerrahi: Diseksiyon mu örnekleme mi?
16:10-16:30 Moleküler testler – NGS (genetik profilleme), likit biyopsi
16:30-16:45 Solunum yolları sitolojisinde yenilikler ve güncel durum
16:45-18:00 6. OTURUM: OLGULARLA PLEVRAL MEZOTELYOMA 
16:45-17:00 1. Olgu – Cerrahi
17:00-17:15 2. Olgu – HIPEC
17:15-17:30 3. Olgu – Patoloji
17:30-17:45 4. Olgu – Radyasyon Onkolojisi
17:45-18:00 5. Olgu – Medikal Onkoloji
  Seçilmiş sözel bildiriler
 GALA GECESİ

 

6 EKİM 2018
 SALON 1  SALON 2
08:30-09:40 7. OTURUM: IMMUNOTERAPİ
08:30-08:45 Akciğer kanseri ve immunoterapide patoloğun yeri
08:45-09:05 KHDAK’de 1. ve 2. basamak tedavide İmmunoterapinin yeri 09:00-09:40 8. OTURUM
09:05-09:20 Kimler immunoterapi almamalı? Lessons learned from the biggest minimally invasive thoracic program in Europe
Henrik Hansen
09:20-09:40 İmmunoterapiye bağlı yan etkiler ve yönetimi
09:40-10:00 KAHVE MOLASI
10:00-11:20 9. OTURUM: PULMONER NODÜL ve GGO 10:00-11:20 AKCİĞER KANSERİ İLAÇLARININ RUHSATLANDIRMA/GERİ ÖDEME VE ENDİKASYON DIŞI
BAŞVURU/ONAYLANMASI: TIBBİ ONKOLOGLAR NE DÜŞÜNÜYOR?
10:00-10:20 Manegement of undefined pulmonary nodules
James Jett
10:00-10:15 Ruhsatlandırma kararında hangi kriterler dikkate alınıyor? Ruhsatlandırma süreci ve süresi konusunda ABD ve AB ile karşılaştırdığımızda durumumuz nedir?
10:20-10:40 GGO Lezyonların radjolojik invaziv olma kriterleri 10:15-10:30 Ruhsat sonrası geri ödeme süreci (neye göre karar veriliyor/verilmeli, ABD ve AB ile karşılaştırdığımızda Türkiye’nin durumu)
10:40-11:00 Multipl GGO’da yaklaşım (değerlendirme ve takip) 10:30-10:45 Endikasyon dışı kullanım başvurusu süreci ve yaşanan sorunlar
11:00-11:20 Limited versus standart resection for lung cancer: JCOG sublobar resection trials and its strategy
Hisao Asamura
10:45-11:20 Söz salonda
11:20-12:05 UYDU SEMPOZYUMU 11:20-12:20 10. OTURUM: KARSİNOİD TÜMÖRLER
11:20-11:40 Endobronşiyal tedavi uygun mu?
11:40-12:00 Evreleme ve tedavi belirlemede Nükleer Tıbbın yeri
12:00-12:20 Parenkim koruyucu mu – maksimal onkolojik cerrahi mi? – Lenf nodu diseksiyonu gerekli mi?
12:20-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:30 11. OTURUM: LOKAL İLERİ HASTALIK
13:00-13:20 Neoadjuvan sistemik tedavi
13:20-13:40 Eş zamanlı kemoradyoterapi yapılmalı mı?
13:40-14:05 Surgical treatment strategy for N2 disease – North American perspective
Bill Putnam
14:05-14:30 Surgical treatment strategy for N2 sisease – European perspective
Henrik Hansen
14:30-15:15 UYDU SEMPOZYUMU
15:30-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:00 12. OTURUM: METASTATİK HASTALIKTA HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER 16:00-17:00 13. OTURUM: KONFERANS RADYOTERAPİDE YENİLİKLER
16:00-16:15 Akciğer kanserinde moleküler patolojide yeni gelişmeler 16:00-16:30 Using immunotherapy plus radiation to Improve systemic control for lung cancer
James Welsh
16:15-16:30 EGFR mutant hastalarda tedavi seçenekleri; likit biyopsi ne zaman gereklidir?
16:30-16:45 ALK ve ROS1 mutasyonu saptanan hastalara yaklaşım 16:30-17:00 Proton therapy for lung cancer
James Welsh
16:45-17:00 Yeni hedefler ve yeni hedefli tedaviler (BRAF, MEK, MET)
17:00-18:00 14. OTURUM: OLGULARLA TİMİK TÜMÖRLER
17:00-17:15 Yeni evreleme neler getirdi?
17:15-17:30 Neoadjuvan tedavi ve yanıt değerlendirmesi
17:30-17:45 Cerrahi tedavi nereye kadar?
17:45-18:00 Radyoterapinin yeri
  Seçilmiş sözel bildiriler

 

7 EKİM 2018
 SALON 1  SALON 2
08:30-10:00 15. OTURUM KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ 08:30-10:00  16. OTURUM N2 HASTALIKTA TÜRKİYE’DEN SONUÇLAR (DAVETLİ MERKEZLER) 
08:30-08:55 Sistemik tedavide yenilikler
08:55-09:20 İmmunoterapinin yeri
09:20-09:40 Sınırlı ve yaygın evrede radyoterapinin yeri
09:40-10:00 Cerrahini yeri
10:00-10:45 UYDU SEMPOZYUMU 10:00-10:45 AKILCI İLAÇ
10:45-12:00 SÖZEL BİLDİRİLER 10:45-12:00 SÖZEL BİLDİRİLER