4 EKİM 2018
SALON 1 SALON 2
13:00-17:00 DESTEK ve PALYATİF TEDAVİLER KURSU 13:00-17:30 TORASİK ONKOLOJİK RADYOLOJİ KURSU
13:00-17:00 Kurs başkanları: Münevver Erdinç, Celalettin Kocatürk, İsmail Savaş 13:00-17:30 Kurs Başkanı: Recep Savaş, Canan Akman, Ufuk Abacıoğlu
13:00-13:20 Palyatif bakıma genel bakış
Celalettin Kocatürk
13:00-13:30 Solid nodüllerin değerlendirilmesinde yeni değişiklikler ve yaklaşım (Fleishner ve ülkemiz gerçekleri)
Canan Akman
13:20-13:35 Semptomlara yönelik yaklaşımlar ( öksürük , dispne )
İsmail Savaş
13:30-14:00 Subsolid nodüller: Takip mi ? Operasyon mu ?
Naim Ceylan
13:35-13:50 Hemoptiziye yaklaşım
Deniz Köksal
13:50-14:10 Akciğer kanserinde ağrı yönetimi
Meltem Uyar
14:00-14:30 Akciğer kanserinde invazyon bulguları
Figen Demirkazık
14:10-14:30 Anoreksi-kaşeksi ve nutrisyonel destek
Celalettin Kocatürk
14:30-14:50 Plevral effüzyona yaklaşım
Sevda Cömert
14:30-15:00 Postoperatif takipte radyolojik değerlendirme
Recep Savaş
14:50-15:10 Yoğun Bakım desteği, hangi hastaya, ne zaman ?
Özlem Oruç
15:00-15:30 KAHVE MOLASI
15:30-15:50 Psikoonkolojik destek
Özen Önen Sertöz
15:30-16:00 İmmünoterapi sonrası radyolojik takip
Selen Bayraktaroğlu
15:50-16:10 Palyatif radyoterapi
Güler Yavaş
16:00-16:30 Konvansiyonel radyoterapi ve SBRT sonrası radyolojik takip
Canan Akman
16:10-16:30 Palyatif cerrahi girişimler
Serdar Onat
16:30-17:00 Akciğer kanserlerinde BT dışı görüntüleme yöntemleri ve radiomics
Recep Savaş

 

5 EKİM 2018
SALON 1 SALON 2
08:30 – 09:00 AÇILIŞ
Nil Molinas Mandel, Levent Elbeyli, Ilgaz Doğusoy
09:00 – 09:30 1. OTURUM
Oturum Başkanları: Levent Elbeyli, Ilgaz Doğusoy
Konferans: Towards the 9th edition of TNM staging system: The mechanisms of revision
of TNM staging system in UICC and AJCC

Hisao Asamura
09:30 – 11:00 2.OTURUMYENİ EVRELEME VE YANSIMALARI
Oturum Başkanları: Esra Kaytan Sağlam, Meral Gülhan, Gökhan Yuncu
09:30-09:50 Yeni evreleme sistemi kliniğe neler getirdi?
Ayten Kayı Cangır
09:50-10:10 PET/BT, evreleme ve prognostik göstergeler
Meltem Çağlar
10:10-10:30 Endoskopik evreleme (Bronkoskopi ve EBUS): T ve N’deki yeri
Benan Çağlayan
10:30-10:50 Akciğer kanserinde son bir yılda neler değişti? Evrelemede patoloğun rolü?
Pınar Fırat
11:00-11:20 KAHVE MOLASI
11:20-12:05
12:05 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:15 3. OTURUMEPİDEMİYOLOJİ, TARAMA VE TÜTÜN KONTROLÜ
Oturum Başkanları: Atila Akkoçlu,Çağlar Çuhadaroğlu, Oğuz Kılınç
13:00 – 14:30 4. OTURUM
ERKEN EVRE KHDAK
Oturum Başkanları: Deniz Yalman, Ahmet Demirkazık, Ekber Şahin
13:00-13:30 Screening and international applications in lung cancer
James Jett
13:30-13:50 Rekürrens paternleri
Berna Kömürcüoğlu
13:30-13:50 Türkiye’de akciğer kanseri epidemiyolojisi ve bölgesel faktörler
Tuncay Göksel
13:50-14:10 Hangi hastaya neoadjuvan – adjuvan tedavi
Yeşim Eralp
13:50-14:10 Tütün kontrolü ve e-sigara
Zeynep Aytemur
14:10-14:30 SBRT
Mustafa Cengiz
14:15 – 15:00
14:30-15:00 Oturum Başkanları: Nezih Özdemir, Erdal Okur
Advancing the surgical management of early stage lung cancer
Bill Putnam
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
15:20-16:05   5. OTURUM
PULMONER NODÜL VE GGO
Oturum Başkanları: Can Öztürk, Şükrü Dilege, Refik Ülkü
15:20-15:40 Management of undefined pulmonary nodules
James Jett
15:40-16:00 GGO lezyonların radyolojik invaziv olma kriterleri
Çetin Atasoy
16:00-16:20 Multipl GGO’da yaklaşım (Değerlendirme ve Takip)
Ülkü Yılmaz
16:20-16:40 Limited versus standart resection for lung cancer: JCOG sublobar resection trials and its strategy
Hisao Asamura
16:45 – 18:00 6. OTURUM
OLGULARLA PLEVRAL MEZOTELYOMA
(Prof. Dr. Sedat Demircan Anısına)
16:45-18:00 7. OTURUM
AKCİĞER KANSERİ İLAÇLARININ RUHSATLANDIRMA/GERİ ÖDEME VE ENDİKASYON DIŞI
BAŞVURU/ONAYLANMASI: TIBBİ ONKOLOGLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Oturum Başkanları: Olgun Kadir Arıbaş, Cüneyt Kurul, Pınar Çelik
Oturum Başkanları: Erdem Göker,Ali Arıcan
16:45-16:55 1. Olgu – Cerrahi-HIPEC
Levent Elbeyli
16:45-17:00 Ruhsatlandırma kararında hangi kriterler dikkate alınıyor?
Ruhsatlandırma süreci ve süresi konusunda
ABD ve AB ile karşılaştırdığımızda durumumuz nedir?
Ahmet Özet
16:55-17:05 2. Olgu  – Patoloji
Handan Zeren
17:00-17:15 Ruhsat sonrası geri ödeme süreci (neye göre karar veriliyor/verilmeli, ABD ve AB ile karşılaştırdığımızda Türkiye’nin durumu)
Mustafa Özderyol
17:05-17:15 3. Olgu – Radyasyon onkolojisi
Pervin Hürmüz
17:15-17:30 Endikasyon dışı kullanım başvurusu süreci ve yaşanan sorunlar
Özcan Yıldız
17:15-17:25 4. Olgu  – Medikal onkoloji
Fulden Yumuk
17:30-18:00 Söz salonda
17:25 Seçilmiş Sözel Bildiri

*Türk Göğüs Cerrahisi Derneği board yazılı sınavı 5 Ekim 2018 saat 11:00-12:00 arası yapılacaktır.

*Türk Göğüs Cerrahisi Derneği board sözlü sınavı 5 Ekim 2018 saat 18:00-19:00 arası yapılacaktır.

Not: Sınav yeri kongre sırasında belirlenecektir.

6 EKİM 2018
 SALON 1  SALON 2
08:30-09:40 8. OTURUM: IMMUNOTERAPİ
Oturum Başkanları: İdris Yücel, Necdet Üskent, Ferah Ece
 
08:30-08:45 Akciğer kanseri ve immunoterapide patoloğun yeri
Büge Öz
08:45-09:00 KHDAK’de 1. ve 2. basamak tedavide İmmunoterapinin yeri
Başak Oyan Uluç
09:00-09:40 9. OTURUM
Oturum Başkanları: Murat Akal, Semih Halezeroğlu
09:00-09:15 Kimler immunoterapi almamalı?
İlhan Öztop
09:00-09:30 Lessons learned from the biggest minimally invasive thoracic program in Europe
Henrik Hansen
09:15-09:30 İmmunoterapiye bağlı yan etkiler ve yönetimi
İrfan Çiçin
09:30-09:40 Discussion
09:40-10:00 KAHVE MOLASI
10:00-10:45   10:00-11:20 10.OTURUM:KHDAK’DE TARTIŞMALI KONULAR ve YENİLİKLER
Oturum Başkanları: Faruk Zorlu, Haluk Onat, Alpaslan Çakan
  10:00-10:20 Adenokarsinom, WHO sınıflaması ve klinik uygulamaya etkiler?Deniz Nart
10:20-10:40 Mediastinal evreleme ve cerrahi: Diseksiyon mu örnekleme mi?Çağatay Tezel
10:40-11:00 Moleküler testler – NGS (Genetik Profilleme), likit biyopsi
Gökhan Demir
11:00-11:20 Solunum yolları sitolojisinde yenilikler ve güncel durum
İlkser Akpolat
11:20-12:05   11:20-12:20 11. OTURUM: KARSİNOİD TÜMÖRLER
Oturum Başkanları: Soner Gürsoy, Oğuz Köksel, Ayşegül Akgün
  11:20-11:40 Endobronşiyal tedavi uygun mu?
Aydın Yılmaz
11:40-12:00 Evreleme ve tedavi belirlemede Nükleer Tıbbın yeri
Erkan Vardareli
12:00-12:20 Parenkim koruyucu mu – maksimal onkolojik cerrahi mi? – Lenf nodu diseksiyonu gerekli mi?
Özkan Saydam
12:20-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:30 12. OTURUM: LOKAL İLERİ HASTALIK
Oturum Başkanları: Fadıl Akyol, Kamil Kaynak
 
13:00-13:20 Neoadjuvan sistemik tedavi
Özlem Er
13:20-13:40 Eş zamanlı kemoradyoterapi 
Erkan Topkan
13:40-14:05 Surgical treatment strategy for N2 disease – North American perspective
Bill Putnam
14:05-14:30 Surgical treatment strategy for N2 sisease – European perspective
Henrik Hansen
14:30-15:15  
15:15-15:35 KAHVE MOLASI
15:35-16:55 13. OTURUM: METASTATİK HASTALIKTA HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER
Oturum Başkanları: Semra Paydaş, Ufuk Yılmaz
15:35-16:30 14. OTURUM: KONFERANS RADYOTERAPİDE YENİLİKLER
Oturum başkanları: Rıza Çetingöz, Uğur Selek
15:35-15:55 Akciğer kanserinde moleküler patolojide yeni gelişmeler
Nalan Akyürek
15:35-16:00 Using immunotherapy plus radiation to Improve systemic control for lung cancer
James Welsh
15:55-16:15 EGFR mutant hastalarda tedavi seçenekleri; likit biyopsi ne zaman gereklidir?
Sinan Yavuz
16:15-16:35 ALK ve ROS1 mutasyonu saptanan hastalara yaklaşım
Saadettin Kılıçkap
16:00-16:25 Proton therapy for lung cancer
James Welsh
16:35-16:55 Yeni hedefler ve yeni hedefli tedaviler (BRAF, MEK, MET,NTRK)
Erdem Çubukçu
  Seçilmiş sözel bildiriler
16:55-17:40   16:30-17:50 15. OTURUM: OLGULARLA TİMİK TÜMÖRLER
Oturum Başkanları: Cemal Özçelik,Türkkan Evrensel, Müge Akmansu
  16:30-16:50 Yeni evreleme neler getirdi?
Berker Özkan
16:50-17:10 Neoadjuvan tedavi ve yanıt değerlendirmesi
Murat Dinçer
17:10-17:30 Cerrahi tedavi nereye kadar?
Alper Toker
17:30-17:50 Radyoterapinin yeri
Serap Akyürek
  Seçilmiş sözel bildiriler

 

7 EKİM 2018
SALON 1 SALON 2
08:30–10:00 16. OTURUM 08:30-10:00 17. OTURUM
N2 HASTALIKTA TÜRKİYE’DEN SONUÇLAR (Davetli Merkezler)
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ Oturum Başkanları:  Serdar Özkök, Feyyaz Özdemir, Recep Demirhan, Celalettin Kocatürk
Oturum Başkanları: Fazilet Dinçbaş, Aydın Şanlı Yuvarlak Masa
08:30-08:40 Erkmen Gülhan
08:30-08:50 Sistemik tedavide yenilikler
Fatih Selçukbiricik
08:40-08:50 Ahmet Üçvet
08:50-09:00 Cengiz Gebitekin
08:50-09:10 İmmunoterapinin yeri
Özlem Sönmez
09:00-09:10 Serkan Enön
09:10-09:20 Volkan Baysungur
09:10-09:30 Sınırlı ve yaygın evrede radyoterapinin yeri
Ayşe Nur Demiral
09:20-09:30 Akif Turna
09:30-09:40 Levent Cansever
09:30-09:50 Cerrahinin yeri
Feridun Işık
09:40-09:50 Kutsal Turhan
09:50-10:00 Seçilmiş Sözel Bildiri
10:00 – 11:15 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Onur Genç, Atilla Eroğlu
10:00 – 11:15 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Yasemin Bölükbaşı, Ahmet Bilici
11:15 – 11:30 AKILCI İLAÇ
Oturum Başkanı: Mehmet Yıldırım, Gürkan Ertuğrul
Akılcı ilaç sunumu
Burçin Çelik
11:30 KAPANIŞ TÖRENİ